من عرفان عزیزیم(الفاب= عرغین، عرفان کماندو، عری غالپاق و ...)

من مثل همه ی لرها عاشق خانلری، فوتبال، کتک زدن، دویدن و ... .

از خر زدن بدم میاد(خرخونی)

پاسر تیم قهرمان والیبال

در ضمن درجه ی لرتاضی را تا یکی مونده به اخرین درجه اش طی کرده ام .

ممنون از توجه شما به این گزارش