الوار محترم لطفا به نظرات این پست مراجعه کرده و حضور خود را اعلام کنند که جلسه را شروع کنیم