پیرو وبلاگ دوره شیش که در پیوند ها هم هست، ما هم مطلب جالبی را برایتان میگذاریم.

 نام الله بر روی کندوی زنبور عسلreal-god.mihanblog