نام مبارک الله که بر روی یک گل به طور واضح نقش بسته است.

real-god.mihanblog