نام الله در یکی از مناطق مدینه که در yahoo map  هم به طور واضح دیده میشود.

real-god.mihanblog