ابر هایی که نام الله را در آسمان تشکیل دادند.

www.real-god.mihanblog.com