سلام به رفیقای گلم شرمنده که چندوقت نبودم چون اینترنت نداشتم.