شش نفر بودیم...

تو آسانسور گیر کرده بودیم...

اکسیژن داشت تموم میشد...

یهو یه نفر در چیپسشو باز کرد و با هوای داخل چیپس توانستیم زنده بمانیم تا امداد رسید

کلید اسرار _ چیپس
ابوبکر بغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش تهدید کر تا فردا سه جارا میزند.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ریش

.

سیبیل

.

زیربغل