لرتاض چیست؟ استانداردیست که به یک لر با قابلیت های بالا داده میشود

wow


این مقام ارزش مند 11 درجه دارد.

1- همزمان کتک زدن دو نفر

2- تنهایی بیرون رفتن

3- گرفتن توپ با یک دست بدون پرش در بالا ترین حالت

4- دو نفر را همزمان دریپ کردن

5- سه عدد خانلری خورده باشد

6- لری بلد باشد

7- فوتبالش خوب باشد

8- 120 تا دراز و نشست را یک جا برود

9- دست هایش روی زمین باشد، پاهایش روی هوا و در همان حالت با توپ رو پایی بزند

10- قاطر (در دویدنش) را بدون استفاده از بدن خود نگه دارد

11- روی بیل به صورت شکل بالا بایستد


نکته: درجه ها باید به ترتیب طی شوند

نکته: برای تایید هر کدام میبایست حداقل چهار لر اصلی تایید کنند

ویژگی دو

یک لر باید قابلیت زیر را داشته باشد