والیبال

اخرین چشم امید کشوامتیاز ر به دو بازی ایران و لهستان است 

در شرایطی شانس ایران برای راه یافتن به مرحله بعد افزایش پیدا میکند که:

1- دو بازی  لهستان با امتیاز 3-1 یا 3-0 از ایران شکست بخورد.

2- در بازی های امریکا و روسیه هر دو تیم کمترین امتیاز را به دست آورند.

3-ایران در بازی های دیگر خود امتیازات کافی بدست آورد.

چشم ملت ایران به جوانان غیور تیم والیبال کشور